070-2207547// 06-13499473    info@housescout.nl

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacy Statement.

HouseScout is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar opdrachtgevers, kandidaat huurders, onderaannemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.


Wie zijn wij:
HouseScout. (KvK 27305438) gevestigd te Voorburg is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de AVG).


Technische informatie en cookies:
Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat  wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.


Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens:
Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, of op andere wijze aanmeldt als woningzoekende, kandidaat (huurder), of zich aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy Statement. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.


Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens:
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling verhuur, administratie, beheermanagement, advies, contractmanagement en facturering.


Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u:
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.
Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • informatie over opleiding en werkervaring
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de (kandidaat) huurder, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • werkgeversverklaring, salarisstroken, bankbewijzen
 • nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
 • Objectgegevens, zoals foto’s, adresgegevens en overige kenmerken van een te koop of te huur staand object, voor zover die te herleiden zijn tot een individu
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan onze dienstverlening

HouseScout legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet.


Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:
U aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten.

 • uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar woonruimte, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van referentiechecks, social media.etc.;
 • een beheerders- en /of bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 • een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne  controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 • utiliteitsservices, IT-services en andere aanvullende diensten aan te vragen;


Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen:
HouseScout kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, gemeentes, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

HouseScout heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Objectgegevens publiceert HouseScout op de eigen website en andere verhuurplatforms. Ook worden de objectgegevens via de HouseScout social media kanalen verspreid. Een bezoeker heeft daarnaast de mogelijkheid om de objecten op social media te delen.


Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens:
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Ingeschrevenen/kandidaat huurders:
Uw bemiddelingsgegevens zijn beschikbaar tot 4 weken na het laatste contact en worden daarna definitief verwijderd.

Huurders:
Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot einde huurperiode en worden daarna twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Uw persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor HouseScout onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen. Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor HouseScout. HouseScout heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Persoonsgegevens van opdrachtgevers en zakelijke relaties:
(Contact)gegevens van opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden.

HouseScout verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:
namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.


HouseScout kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan leveranciers, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin HouseScout hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. HouseScout heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

 

Uw rechten: inzage en/of wijzigen gegevens:
U heeft recht op inzage in een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt op elk gewenst moment een aantal gegevens laten wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw contactgegevens.

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij HouseScout.


Beveiliging:
HouseScout doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is HouseScout met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.


Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek:
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door HouseScout of als er sprake is van een (vermoeden van) een datalek, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Wijzigingen:
HouseScout kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Statement. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op de website van HouseScout.
Deze versie is opgesteld te Voorburg op 25 mei 2018.


The English version of this Privacy Statement can be sent to you upon request.